Reglement

bvib


Utlånsreglement for Haugesund folkebibliotek
Vedtatt i kultur- og idrettsstyret 11. april 2012.

 


1. Lånerett:

• Alle som bor i landet kan låne gratis på biblioteket samt bruke samlingene som ikke er til utlån,
i bibliotekets åpningstider.

2. Som låner forplikter du deg til

• Å behandle bøker og annet bibliotekmateriale, pent
• Å levere tilbake i rett tid
• Å erstatte skader på eller tap av bibliotekets eiendom etter vedtatte satser.
• Å følge bibliotekets reglement.

Biblioteket står ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr oppstått ved bruk av bibliotekets materiale.

3. Lånerens rettigheter:

• Utlån av bibliotekets materiale er gratis. Det gis normalt ikke restriksjoner på mengde materiale en låner kan ha på hjemlån, men biblioteket kan gjøre unntak fra denne regelen
• Bøker som ikke finnes i bibliotekets egen samling kan til vanlig skaffes fra andre bibliotek (fjernlån). Tallet på fjernlån kan avgrenses.

4. Om lånekort

Definisjon:
• Lånekortet er et personlig verdipapir som ikke kan overdras. Du (eller dine foresatte) står personlig ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet.
• For å få lånekort må du vise gyldig legitimasjon
• For barn under 15 år kreves foresattes underskrift på et innmeldingskort
• Nedre grense for å få lånekort er ved skolestart.
• Institusjoner/organisasjoner kan få lånekort etter særlige retningslinjer
• Adresseendring skal meldes til biblioteket
• Tap av lånekort må meldes umiddelbart
• Ved tap utstedes nytt lånekort, mot gebyr
• Har du glemt lånekortet kan du låne mot å vise gyldig legitimasjon.

5. Om lånetid, reserveringer m.m.

• Normal lånetid er 4 uker. For sen innlevering kan føre til purregebyr.
• Biblioteket kan gjøre unntak for normal lånetid for deler av samlingen
• Lån kan fornyes inntil en samlet lånetid på 112 dager dersom materialet ikke er reservert til andre. Bøker fra «Hurtighylle» kan ikke reserveres eller fornyes.
• Hvis det du ønsker er utlånt kan det reserveres for deg. Biblioteket kan sette begrensninger for antall reserveringer.
• Du kan benytte e-postadresse og tekstmeldinger for henvendelser fra biblioteket. Låner aksepterer da at disse likestilles med henvendelser sendt med ordinær post, jfr. purringer, reserveringsmeldinger m.m.
• Aldersgrense for utlån av film følger filmens anbefalte aldersgrense.

6. Lån til institusjoner og organisasjoner

• Institusjoner og organisasjoner skal ha egne lånekort
• Kortet skal bare brukes til materiale som er nødvendig for institusjonenes virksomhet
• Ved utskriving av kort til institusjon må det gå klart fram hvilken avdeling og person som er ansvarlig for det lånte materialet
• Institusjoner og organisasjoner kan normalt beholde det lånte materialet i 6 uker
• Institusjon/organisasjon er ansvarlig for alt materiale som er lånt på deres lånekort
• Purregebyr og erstatning for tap og skader betales etter samme regler og takster som for personlige lånere.

7. Gebyrer og erstatningssatser

• Fastsettes av bystyret i den årlige budsjettbehandlingen. Gebyr og erstatningssatser

8. Brudd på reglementets bestemmelser
eller annen misbruk av biblioteket sin tillit kan føre til inndragning av låneretten. Personer som viser uønsket atferd kan bortvises fra biblioteket/få inndratt låneretten for kortere eller lengre tid. Enkeltvedtak fattet i medhold av dette regelverket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra parten mottok underretning om vedtaket.