Lånereglement

Sist oppdatert 14. feb. 2024

Utlånsreglement for Haugesund folkebibliotek


1. Lånerett:

• Alle som bor i landet kan låne gratis på biblioteket samt bruke samlingene som ikke er til utlån,
i bibliotekets åpningstider.

2. Som låner forplikter du deg til

• Å behandle bøker og annet bibliotekmateriale, pent
• Å levere tilbake i rett tid
• Å erstatte skader på eller tap av bibliotekets eiendom etter vedtatte satser.
• Å følge bibliotekets reglement.

Biblioteket står ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr oppstått ved bruk av bibliotekets materiale.

3. Lånerens rettigheter:

• Utlån av bibliotekets materiale er gratis. Det gis normalt ikke restriksjoner på mengde materiale en låner kan ha på hjemlån, men biblioteket kan gjøre unntak fra denne regelen
• Bøker som ikke finnes i bibliotekets egen samling kan til vanlig skaffes fra andre bibliotek (fjernlån). Tallet på fjernlån kan avgrenses.

4. Om lånekort

Definisjon:
• Lånekortet er et personlig verdipapir som ikke kan overdras. Du (eller dine foresatte) står personlig ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet.
• For å få lånekort må du vise gyldig legitimasjon
• For barn under 15 år kreves foresattes underskrift på et innmeldingskort
• Nedre grense for å få lånekort er ved skolestart.
• Institusjoner/organisasjoner kan få lånekort etter særlige retningslinjer
• Adresseendring skal meldes til biblioteket
• Tap av lånekort må meldes umiddelbart
• Ved tap utstedes nytt lånekort, mot gebyr
• Har du glemt lånekortet kan du låne mot å vise gyldig legitimasjon.

5. Om lånetid, reserveringer m.m.

• Normal lånetid er 4 uker. For sen innlevering kan føre til purregebyr.
• Biblioteket kan gjøre unntak for normal lånetid for deler av samlingen
• Lån kan fornyes inntil en samlet lånetid på 112 dager dersom materialet ikke er reservert til andre. Bøker fra «Hurtighylle» kan ikke reserveres eller fornyes.
• Hvis det du ønsker er utlånt kan det reserveres for deg. Biblioteket kan sette begrensninger for antall reserveringer.
• Du kan benytte e-postadresse og tekstmeldinger for henvendelser fra biblioteket. Låner aksepterer da at disse likestilles med henvendelser sendt med ordinær post, jfr. purringer, reserveringsmeldinger m.m.
• Aldersgrense for utlån av film følger filmens anbefalte aldersgrense.

6. Lån til institusjoner og organisasjoner

• Institusjoner og organisasjoner skal ha egne lånekort
• Kortet skal bare brukes til materiale som er nødvendig for institusjonenes virksomhet
• Ved utskriving av kort til institusjon må det gå klart fram hvilken avdeling og person som er ansvarlig for det lånte materialet
• Institusjoner og organisasjoner kan normalt beholde det lånte materialet i 6 uker
• Institusjon/organisasjon er ansvarlig for alt materiale som er lånt på deres lånekort
• Purregebyr og erstatning for tap og skader betales etter samme regler og takster som for personlige lånere.

7. Gebyrer og erstatningssatser

• Fastsettes av bystyret i den årlige budsjettbehandlingen.

8. Brudd på reglementets bestemmelser
eller annen misbruk av biblioteket sin tillit kan føre til inndragning av låneretten. Personer som viser uønsket atferd kan bortvises fra biblioteket/få inndratt låneretten for kortere eller lengre tid. Enkeltvedtak fattet i medhold av dette regelverket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra parten mottok underretning om vedtaket.

Gebyr og erstatning

Gebyrsatser:
Erstatning av tapt lånekort: kr 37

Purregebyr på ikke innlevert materiale:
1. purring 42 kroner
2. purring 73 kroner
Fakturagebyr 156 kroner

Barn under 15 år, som låner med eget lånekort, blir ikke tildelt gebyr.

Erstatningssatser på tapt materiale:

  • Dersom lånt materiale ikke leveres etter 2.gangs purring ansees materialet for tapt, og saken sendes til Haugesund kommune for innkreving.
  • Tapt materiale erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel, pluss fakturagebyr.
  • Ødelagt og tapt materiale som betales over skranken, erstattes med gjeldene pris på materialet hentet fra biblioteksystemet eller bokhandel. Minstebeløp for erstatning over skranken er kr 150.-
  • Eldre, spesielt sjeldent eller ekstra verdifullt materiale prises individuelt. Det samme gjelder materiale som ikke lenger kan skaffes i tilsvarende format.
    Minstebeløp for erstatning av magasinbøker er kr 300.-
  • Innlån fra andre bibliotek erstattes etter eierbibliotekets takster, pluss fakturagebyr.

Godkjent av Bystyret des. 2023

Vil du unngå gebyr?

Dersom du ikke rekker å levere på tiden, kan du fornye lånet. Reserverte titler kan ikke fornyes.

  • Fornying kan gjøres i appen vår: Bibliofil. Klikk på Lånt og bestilt – her kan du fornye lån.
  • Via hjemmesiden vår: haugesundbibliotek.no Her finner du Logg inn Mine sider.
  • Du kan fra mobiltelefon fornye alle lånene dine med kun én SMS til nr 2242. OBS: Reserverte titler blir ikke fornyet.Send en SMS med teksten: bib forny og nummeret fra lånekortet til 2242. Eks: bib forny N999999999 (N999999999 er lånenummeret fra felles lånekort). Store og små bokstaver fungerer om hverandre.

Kontakt

Haugesund kommune
Ansvarlig redaktør: Siri O. Vikse
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content